Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:26

New American Standard Bible
Colossians 1:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – {that is,} the mystery which had been hidden from the {past} ages and generations, but now has been revealed to His saints,
NA26 – τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον (5772) ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν νῦν δὲ ἐφανερώθη (5681) τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,
WH – το μυστηριον το αποκεκρυμμενον (5772) απο των αιωνων και απο των γενεων νυν δε εφανερωθη (5681) τοις αγιοις αυτου
PES – ܐ݈ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܟ݂ܰܣܰܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܳܪܶܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile