Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 1:29

New American Standard Bible
Colossians 1:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this purpose I also labor, striving according to His power which works mightily within me.
NA26 – εἰς καὶ κοπιῶ (5719) ἀγωνιζόμενος (5740) κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην (5734) ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.
WH – εις ο και κοπιω (5719) αγωνιζομενος (5740) κατα την ενεργειαν αυτου την ενεργουμενην (5734) εν εμοι εν δυναμει
PES – ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܐܳܦ݂ ܥܳܡܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܬ݂ܟ݁ܰܬ݁ܰܫ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile