Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 2:5

New American Standard Bible
Colossians 2:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For even though I am absent in body, I am nevertheless with you in spirit, rejoicing to see your orderly manner and the stability of your faith in Christ.
NA26 – εἰ γὰρ καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι, (5748) ἀλλὰ τῷ πνεύματι σὺν ὑμῖν εἰμι, (5748) χαίρων (5723) καὶ βλέπων (5723) ὑμῶν τὴν τάξιν καὶ τὸ στερέωμα τῆς εἰς Χριστὸν πίστεως ὑμῶν.
WH – ει γαρ και τη σαρκι απειμι (5719) αλλα τω πνευματι συν υμιν ειμι (5719) χαιρων (5723) και βλεπων (5723) υμων την ταξιν και το στερεωμα της εις χριστον πιστεως υμων
PES – ܐܳܦ݂ܶܢ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܰܪܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܛܰܟ݁ܣܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܫܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile