Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 3:24

New American Standard Bible
Colossians 3:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – knowing that {it is} from the Lord {that} you will receive the reward of the inheritance. {It is} the Lord Christ {whom} you serve.
NA26 – εἰδότες (5761) ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε (5695) τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας. τῷ κυρίῳ Χριστῷ δουλεύετε· (5719)
WH – [ ειδοτες (5761) οτι απο κυριου απολημψεσθε (5695) την ανταποδοσιν της κληρονομιας τω κυριω χριστω δουλευετε (5719) | ειδοτες (5720) ]
PES – ܘܕ݂ܰܥܘ ܕ݁ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܡܩܰܒ݁ܠܺܝܬ݁ܽܘܢ ܦ݁ܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒ݁ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦ݁ܳܠܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile