Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 4:11

New American Standard Bible
Colossians 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and {also} Jesus who is called Justus; these are the only fellow workers for the kingdom of God who are from the circumcision, and they have proved to be an encouragement to me.
NA26 – καὶ Ἰησοῦς λεγόμενος (5746) Ἰοῦστος, οἱ ὄντες (5752) ἐκ περιτομῆς οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, οἵτινες ἐγενήθησάν (5675) μοι παρηγορία.
WH – και ιησους ο λεγομενος (5746) ιουστος οι οντες (5723) εκ περιτομης ουτοι μονοι συνεργοι εις την βασιλειαν του θεου οιτινες εγενηθησαν (5675) μοι παρηγορια
PES – ܘܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܝܽܘܣܛܳܘܣ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܰܕ݂ܪܽܘܢܝ ܒ݁ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile