Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Colossians 4:16

New American Standard Bible
Colossians 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When this letter is read among you, have it also read in the church of the Laodiceans; and you, for your part, read my letter {that is coming} from Laodicea.
NA26 – καὶ ὅταν ἀναγνωσθῇ (5686) παρ ὑμῖν ἐπιστολή, ποιήσατε (5657) ἵνα καὶ ἐν τῇ Λαοδικέων ἐκκλησίᾳ ἀναγνωσθῇ, (5686) καὶ τὴν ἐκ Λαοδικείας ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀναγνῶτε. (5632)
WH – και οταν αναγνωσθη (5686) παρ υμιν η επιστολη ποιησατε (5657) ινα και εν τη λαοδικεων εκκλησια αναγνωσθη (5686) και την εκ λαοδικειας ινα και υμεις αναγνωτε (5632)
PES – ܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܰܪܝܰܬ݂ ܐܶܓ݁ܰܪܬ݁ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܶܕ݂ܘ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܒ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܰܕ݂ܺܝܩܳܝܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܩܪܶܐ ܘܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܰܬ݂ܒ݁ܰܬ݂ ܡܶܢ ܠܰܕ݂ܺܝܩܺܝܰܐ ܩܪܰܐܽܘܗ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile