Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 1:13

New American Standard Bible
Ephesians 1:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In Him, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation—having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of the promise,
NA26 – ἐν καὶ ὑμεῖς ἀκούσαντες (5660) τὸν λόγον τῆς ἀληθείας, τὸ εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν, ἐν καὶ πιστεύσαντες (5660) ἐσφραγίσθητε (5681) τῷ πνεύματι τῆς ἐπαγγελίας τῷ ἁγίῳ,
WH – εν ω και υμεις ακουσαντες (5660) τον λογον της αληθειας το ευαγγελιον της σωτηριας υμων εν ω και πιστευσαντες (5660) εσφραγισθητε (5681) τω πνευματι της επαγγελιας τω αγιω
PES – ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܒ݂ܶܗ ܗܰܝܡܶܢܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܚܬ݂ܶܡܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕ݁ܰܡܠܺܝܟ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile