Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 3:10

New American Standard Bible
Ephesians 3:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that the multifaceted wisdom of God might now be made known through the church to the rulers and the authorities in the heavenly {places.}
NA26 – ἵνα γνωρισθῇ (5686) νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,
WH – ινα γνωρισθη (5686) νυν ταις αρχαις και ταις εξουσιαις εν τοις επουρανιοις δια της εκκλησιας η πολυποικιλος σοφια του θεου
PES – ܕ݁ܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݂ ܦ݁ܽܘܪܫܳܢܶܐ ܠܰܐܪܟ݂ܰܘܣ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile