Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:13

New American Standard Bible
Ephesians 4:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – until we all attain to the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ.
NA26 – μέχρι καταντήσωμεν (5661) οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,
WH – μεχρι καταντησωμεν (5661) οι παντες εις την ενοτητα της πιστεως και της επιγνωσεως του υιου του θεου εις ανδρα τελειον εις μετρον ηλικιας του πληρωματος του χριστου
PES – ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐ ܒ݁ܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܘܡܬ݂ܳܐ ܕ݁ܫܽܘܡܠܳܝܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile