Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 4:31

New American Standard Bible
Ephesians 4:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All bitterness, wrath, anger, clamor, and slander must be removed from you, along with all malice.
NA26 – πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω (5682) ἀφ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.
WH – πασα πικρια και θυμος και οργη και κραυγη και βλασφημια αρθητω (5682) αφ υμων συν παση κακια
PES – ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܘܪܰܘܒ݁ܳܐ ܘܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܩܠܳܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܳܗ ܒ݁ܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile