Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:18

New American Standard Bible
Ephesians 5:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And do not get drunk with wine, in which there is debauchery, but be filled with the Spirit,
NA26 – καὶ μὴ μεθύσκεσθε (5745) οἴνῳ, ἐν ἐστιν (5748) ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε (5744) ἐν πνεύματι,
WH – και μη μεθυσκεσθε (5744) οινω εν ω εστιν (5719) ασωτια αλλα πληρουσθε (5744) εν πνευματι
PES – ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܪܳܘܶܝܢ ܒ݁ܚܰܡܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܰܘ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile