Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:2

New American Standard Bible
Ephesians 5:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and walk in love, just as Christ also loved you and gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma.
NA26 – καὶ περιπατεῖτε (5720) ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν (5656) ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν (5656) ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.
WH – και περιπατειτε (5720) εν αγαπη καθως και ο χριστος ηγαπησεν (5656) [ υμας | ημας ] και παρεδωκεν (5656) εαυτον υπερ [ υμων | ημων ] προσφοραν και θυσιαν τω θεω εις οσμην ευωδιας
PES – ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܚܒ݂ܰܢ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܢ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܳܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܪܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile