Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Ephesians 5:23

New American Standard Bible
Ephesians 5:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church, He Himself {being} the Savior of the body.
NA26 – ὅτι ἀνήρ ἐστιν (5748) κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος.
WH – οτι ανηρ εστιν (5719) κεφαλη της γυναικος ως και ο χριστος κεφαλη της εκκλησιας αυτος σωτηρ του σωματος
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܪܺܫܳܗ ܗ݈ܽܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܫܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile