Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:21-31

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Galatians 4:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Tell me, you who want to be under law, do you not listen to the law?
NA26 – Λέγετέ (5720) μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες (5723) εἶναι, (5750) τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε; (5719)
WH – λεγετε (5720) μοι οι υπο νομον θελοντες (5723) ειναι (5721) τον νομον ουκ ακουετε (5719)
PES – ܐܶܡܰܪܘ ܠܺܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܕ݁ܢܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written that Abraham had two sons, one by the bondwoman and one by the free woman.
NA26 – γέγραπται (5769) γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, (5627) ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.
WH – γεγραπται (5769) γαρ οτι αβρααμ δυο υιους εσχεν (5627) ενα εκ της παιδισκης και ενα εκ της ελευθερας
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܬ݁ܪܶܝܢ ܒ݁ܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the son by the bondwoman was born according to the flesh, and the son by the free woman through the promise.
NA26 – ἀλλ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, (5769) δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι ἐπαγγελίας.
WH – αλλ ο [ [μεν] | μεν ] εκ της παιδισκης κατα σαρκα γεγεννηται (5769) ο δε εκ της ελευθερας δι επαγγελιας
PES – ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܒ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – This is allegorically speaking, for these {women} are two covenants: one {proceeding} from Mount Sinai bearing children who are to be slaves; she is Hagar.
NA26 – (5748)
WH – ατινα εστιν (5719) αλληγορουμενα (5746) αυται γαρ εισιν (5719) δυο διαθηκαι μια μεν απο ορους σινα εις δουλειαν γεννωσα (5723) ητις εστιν (5719) αγαρ
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܦ݁ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܰܣ ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܠܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܗܳܓ݂ܳܪ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now this Hagar is Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present Jerusalem, for she is in slavery with her children.
NA26 – τὸ δὲ Ἁγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν (5748) ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ (5719) δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει (5719) γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς.
WH – το δε αγαρ σινα ορος εστιν (5719) εν τη αραβια συστοιχει (5719) δε τη νυν ιερουσαλημ δουλευει (5719) γαρ μετα των τεκνων αυτης
PES – ܗܳܓ݂ܳܪ ܓ݁ܶܝܪ ܛܽܘܪܳܐ ܗܽܘ ܕ݁ܣܺܝܢܰܝ ܕ݁ܒ݂ܰܐܪܰܒ݂ܺܝܰܐ ܘܫܳܠܡܳܐ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܘܰܒ݂ܢܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But the Jerusalem above is free; she is our mother.
NA26 – δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, (5748) ἥτις ἐστὶν (5748) μήτηρ ἡμῶν·
WH – η δε ανω ιερουσαλημ ελευθερα εστιν (5719) ητις εστιν (5719) μητηρ ημων
PES – ܗܳܝ ܕ݁ܶܝܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬ݁ܳܐ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܐܶܡܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it is written, "", ; , ; ."
NA26 – γέγραπται (5769) γάρ, Εὐφράνθητι, (5682) στεῖρα οὐ τίκτουσα· (5723) ῥῆξον καὶ βόησον, (5657) οὐκ ὠδίνουσα· (5723) ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης (5723) τὸν ἄνδρα.
WH – γεγραπται (5769) γαρ ευφρανθητι (5682) στειρα η ου τικτουσα (5723) ρηξον (5657) και βοησον (5657) η ουκ ωδινουσα (5723) οτι πολλα τα τεκνα της ερημου μαλλον η της εχουσης (5723) τον ανδρα
PES – ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܶܐܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡܝ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܐ ܝܳܠܕ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܰܨܚܝ ܘܰܓ݂ܥܳܝ ܗܳܝ ܕ݁ܠܳܐ ܡܚܰܒ݁ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܓ݂ܺܝܘ ܒ݁ܢܶܝܗ ܕ݁ܨܳܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܒ݁ܢܶܝܗ ܕ݁ܰܒ݂ܥܺܝܠܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And you brethren, like Isaac, are children of promise.
NA26 – ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ. (5748)
WH – [ ημεις | υμεις ] δε αδελφοι κατα ισαακ επαγγελιας τεκνα [ εσμεν (5719) | εστε (5719) ]
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܚܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒ݁ܢܰܝ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:29
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But as at that time he who was born according to the flesh persecuted him {who was born} according to the Spirit, so it is now also.
NA26 – ἀλλ ὥσπερ τότε κατὰ σάρκα γεννηθεὶς (5685) ἐδίωκεν (5707) τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν.
WH – αλλ ωσπερ τοτε ο κατα σαρκα γεννηθεις (5685) εδιωκεν (5707) τον κατα πνευμα ουτως και νυν
PES – ܘܰܐܝܟ݂ ܕ݁ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ݁ܺܝܠܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܪܳܕ݂ܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But what does the Scripture say? "" , ."
NA26 – ἀλλὰ τί λέγει (5719) γραφή; Ἔκβαλε (5628) τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει (5692) υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.
WH – αλλα τι λεγει (5719) η γραφη εκβαλε (5628) την παιδισκην και τον υιον αυτης ου γαρ μη κληρονομησει (5692) ο υιος της παιδισκης μετα του υιου της ελευθερας
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩܶܝܗ ܠܰܐܡܬ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܰܐܡܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Galatians 4:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So then, brethren, we are not children of a bondwoman, but of the free woman.
NA26 – διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν (5748) παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.
WH – διο αδελφοι ουκ εσμεν (5719) παιδισκης τεκνα αλλα της ελευθερας
PES – ܚܢܰܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܐܰܚܰܝ ܠܳܐ ܗܘܰܝܢ ܒ݁ܢܰܝ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܢܰܝ ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain