Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:18

New American Standard Bible
Galatians 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then three years later I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas, and stayed with him for fifteen days.
NA26 – Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον (5627) εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι (5658) Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα (5656) πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·
WH – επειτα μετα [ τρια ετη | ετη τρια ] ανηλθον (5627) εις ιεροσολυμα ιστορησαι (5658) κηφαν και επεμεινα (5656) προς αυτον ημερας δεκαπεντε
PES – ܘܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܬ݁ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝܢ ܐܶܙܶܠ݈ܬ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕ݁ܶܐܚܙܶܐ ܠܟ݂ܺܐܦ݂ܳܐ ܘܩܰܘܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܚܰܡܶܫܬ݁ܰܥܣܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile