Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 1:9

New American Standard Bible
Galatians 1:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As we have said before, even now I say again: if anyone is preaching to you a gospel contrary to what you received, he is to be accursed!
NA26 – ὡς προειρήκαμεν, (5758) καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, (5719) εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται (5731) παρ παρελάβετε, (5627) ἀνάθεμα ἔστω. (5749)
WH – ως προειρηκαμεν (5758) και αρτι παλιν λεγω (5719) ει τις υμας ευαγγελιζεται (5731) παρ ο παρελαβετε (5627) αναθεμα εστω (5720)
PES – ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܰܡ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܘܗܳܫܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܐ݈ܢܳܫ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ݁ܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile