Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:2

New American Standard Bible
Galatians 2:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It was because of a revelation that I went up; and I submitted to them the gospel which I preach among the Gentiles, but {I did so} in private to those who were of reputation, for fear that somehow I might be running, or had run, in vain.
NA26 – ἀνέβην class="show tvm">(5627) δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην class="show tvm">(5639) αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον κηρύσσω class="show tvm">(5719) ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, class="show tvm">(5723) μή πως εἰς κενὸν τρέχω class="show tvm">(5725) ἔδραμον. class="show tvm">(5627)
WH – ανεβην class="show tvm">(5627) δε κατα αποκαλυψιν και ανεθεμην class="show tvm">(5639) αυτοις το ευαγγελιον ο κηρυσσω class="show tvm">(5719) εν τοις εθνεσιν κατ ιδιαν δε τοις δοκουσιν class="show tvm">(5723) μη πως εις κενον τρεχω class="show tvm">(5725) η εδραμον class="show tvm">(5627)
PES – ܣܶܠܩܶܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܓ݂ܶܠܝܳܢܳܐ ܘܰܓ݂ܠܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܚܰܘܺܝܬ݂ܳܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܣܬ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܰܝܢܰܝ ܘܰܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܡ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܪܶܗܛܶܬ݂ ܐܰܘ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile