Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 2:20

New American Standard Bible
Galatians 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I have been crucified with Christ; and it is no longer I who live, but Christ lives in me; and the {life} which I now live in the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me.
NA26 – ζῶ (5719) δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ (5719) δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· δὲ νῦν ζῶ (5719) (5719) ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός (5660) με καὶ παραδόντος (5631) ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.
WH – χριστω συνεσταυρωμαι (5769) ζω (5719) δε ουκετι εγω ζη (5719) δε εν εμοι χριστος ο δε νυν ζω (5719) εν σαρκι εν πιστει ζω (5719) τη του υιου του θεου του αγαπησαντος (5660) με και παραδοντος (5631) εαυτον υπερ εμου
PES – ܘܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܩܺܝܦ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܒ݁ܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕ݁ܗܳܫܳܐ ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܰܒ݂ܣܰܪ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܕ݁ܰܒ݂ܪܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܐ݈ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܚܒ݂ܰܢ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܚܠܳܦ݂ܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile