Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 3:19

New American Standard Bible
Galatians 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Why the Law then? It was added on account of the violations, having been ordered through angels at the hand of a mediator, until the Seed would come to whom the promise had been made.
NA26 – Τί οὖν νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, (5681) ἄχρις οὗ ἔλθῃ (5632) τὸ σπέρμα ἐπήγγελται, (5766) διαταγεὶς (5651) δι ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.
WH – τι ουν ο νομος των παραβασεων χαριν προσετεθη (5681) αχρι [ αν | ου ] ελθη (5632) το σπερμα ω επηγγελται (5769) διαταγεις (5651) δι αγγελων εν χειρι μεσιτου
PES – ܡܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܰܘܣܰܦ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܙܰܪܥܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘ݈ܕ݁ܳܝܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile