Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:3

New American Standard Bible
Galatians 4:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So we too, when we were children, were held in bondage under the elementary principles of the world.
NA26 – οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν (5713) νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα (5713) δεδουλωμένοι· (5772)
WH – ουτως και ημεις οτε ημεν (5707) νηπιοι υπο τα στοιχεια του κοσμου ημεθα (5710) δεδουλωμενοι (5772)
PES – ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܚܢܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܶܐ ܗ݈ܘܰܝܢ ܬ݁ܚܶܝܬ݂ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܡܫܰܥܒ݁ܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile