Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:30

New American Standard Bible
Galatians 4:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But what does the Scripture say? "DRIVE OUT THE SLAVE WOMAN AND HER SON, FOR THE SON OF THE SLAVE WOMAN SHALL NOT BE AN HEIR WITH THE SON OF THE FREE WOMAN."
NA26 – ἀλλὰ τί λέγει (5719) γραφή; Ἔκβαλε (5628) τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει (5692) υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.
WH – αλλα τι λεγει (5719) η γραφη εκβαλε (5628) την παιδισκην και τον υιον αυτης ου γαρ μη κληρονομησει (5692) ο υιος της παιδισκης μετα του υιου της ελευθερας
PES – ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟ݁ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩܶܝܗ ܠܰܐܡܬ݂ܳܐ ܘܠܰܒ݂ܪܳܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܰܐܡܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܒ݁ܪܳܗ ܕ݁ܚܺܐܪܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile