Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 4:9

New American Standard Bible
Galatians 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But now that you have come to know God, or rather to be known by God, how is it that you turn back again to the weak and worthless elementary principles, to which you want to be enslaved all over again?
NA26 – νῦν δὲ γνόντες (5631) θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες (5685) ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε (5719) πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν (5721) θέλετε; (5719)
WH – νυν δε γνοντες (5631) θεον μαλλον δε γνωσθεντες (5685) υπο θεου πως επιστρεφετε (5719) παλιν επι τα ασθενη και πτωχα στοιχεια οις παλιν ανωθεν [ δουλευσαι (5658) | δουλευειν (5721) ] θελετε (5719)
PES – ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܣܛܽܘܟ݁ܣܶܐ ܡܰܪܥܶܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܘܡܶܢ ܕ݁ܪܺܝܫ ܨܳܒ݂ܶܝܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܳܕ݂ܽܘ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile