Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:15

New American Standard Bible
Galatians 6:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For neither is circumcision anything, nor uncircumcision, but a new creation.
NA26 – οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν (5748) οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
WH – ουτε γαρ περιτομη τι εστιν (5719) ουτε ακροβυστια αλλα καινη κτισις
PES – ܠܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܐܺܝܬ݂ܶܝܗ ܡܶܕ݁ܶܡ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile