Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:17

New American Standard Bible
Galatians 6:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From now on let no one cause trouble for me, for I bear on my body the marks of Jesus.
NA26 – Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, class="show tvm">(5720) ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. class="show tvm">(5719)
WH – του λοιπου κοπους μοι μηδεις παρεχετω class="show tvm">(5720) εγω γαρ τα στιγματα του ιησου εν τω σωματι μου βασταζω class="show tvm">(5719)
PES – ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܠܺܝ ܐ݈ܢܳܫ ܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܟ݁ܽܘܬ݂ܡܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ ܫܩܺܝܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile