Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:2

New American Standard Bible
Galatians 6:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Bear one another's burdens, and thereby fulfill the law of Christ.
NA26 – Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, (5720) καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.
WH – αλληλων τα βαρη βασταζετε (5720) και ουτως [ αναπληρωσατε (5657) | αναπληρωσετε (5692) ] τον νομον του χριστου
PES – ܘܰܛܥܰܢܘ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܡܰܠܶܝܬ݁ܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile