Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:7

New American Standard Bible
Galatians 6:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a person sows, this he will also reap.
NA26 – Μὴ πλανᾶσθε, (5744) θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· (5743) γὰρ ἐὰν σπείρῃ (5725) ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει· (5692)
WH – μη πλανασθε (5744) θεος ου μυκτηριζεται (5743) ο γαρ εαν σπειρη (5725) ανθρωπος τουτο και θερισει (5692)
PES – ܠܳܐ ܬ݁ܶܛܥܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܙܰܚ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܙܳܪܰܥ ܓ݁ܶܝܪ ܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܗ݈ܽܘ ܚܳܨܶܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile