Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Galatians 6:9

New American Standard Bible
Galatians 6:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Let's not become discouraged in doing good, for in due time we will reap, if we do not become weary.
NA26 – τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες class="show tvm">(5723) μὴ ἐγκακῶμεν, class="show tvm">(5725) καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν class="show tvm">(5692) μὴ ἐκλυόμενοι. class="show tvm">(5746)
WH – το δε καλον ποιουντες class="show tvm">(5723) μη [ | ] καιρω γαρ ιδιω θερισομεν class="show tvm">(5692) μη εκλυομενοι class="show tvm">(5746)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢܰܢ ܕ݁ܛܳܒ݂ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܡܰܐܢ ܠܰܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile