Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:8-13

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 11:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance; and he went out, not knowing where he was going.
NA26 – Πίστει καλούμενος (5746) Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν (5656) ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν (5707) λαμβάνειν (5721) εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος (5740) ποῦ ἔρχεται. (5736)
WH – πιστει καλουμενος (5746) αβρααμ υπηκουσεν (5656) εξελθειν (5629) εις τοπον ον ημελλεν (5707) λαμβανειν (5721) εις κληρονομιαν και εξηλθεν (5627) μη επισταμενος (5740) που ερχεται (5736)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign {land,} dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise;
NA26 – Πίστει παρῴκησεν (5656) εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας (5660) μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·
WH – πιστει παρωκησεν (5656) εις γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας (5660) μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܟ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܟ݁ܢܶܐ ܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God.
NA26 – ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν (5723) πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς θεός.
WH – εξεδεχετο (5711) γαρ την τους θεμελιους εχουσαν (5723) πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος
PES – ܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܽܐܘܡܳܢܳܗ ܘܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 11:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith even Sarah herself received ability to conceive, even beyond the proper time of life, since she considered Him faithful who had promised.
NA26 – Πίστει καὶ αὐτὴ Σάρρα στεῖρα δύναμιν εἰς καταβολὴν σπέρματος ἔλαβεν (5627) καὶ παρὰ καιρὸν ἡλικίας, ἐπεὶ πιστὸν ἡγήσατο (5662) τὸν ἐπαγγειλάμενον· (5666)
WH – πιστει και αυτη σαρρα [ | στειρα ] δυναμιν εις καταβολην σπερματος ελαβεν (5627) και παρα καιρον ηλικιας επει πιστον ηγησατο (5662) τον επαγγειλαμενον (5666)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܦ݂ ܣܰܪܳܐ ܕ݁ܰܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܢܶܣܒ݁ܰܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܬ݂ܩܰܒ݁ܶܠ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܕ݁ܰܫܢܶܝܗ ܝܶܠܕ݁ܰܬ݂ ܥܰܠ ܕ݁ܰܐܫܪܰܬ݂ ܕ݁ܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗ݈ܽܘ ܗܰܘ ܕ݁ܰܡܠܰܟ݂ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 11:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore there was born even of one man, and him as good as dead at that, {as many descendants} , .
NA26 – διὸ καὶ ἀφ ἑνὸς ἐγεννήθησαν, (5681) καὶ ταῦτα νενεκρωμένου, (5772) καθὼς τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τῷ πλήθει καὶ ὡς ἄμμος παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης ἀναρίθμητος.
WH – διο και αφ ενος εγεννηθησαν (5681) και ταυτα νενεκρωμενου (5772) καθως τα αστρα του ουρανου τω πληθει και ως η αμμος η παρα το χειλος της θαλασσης η αναριθμητος
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܛܶܠ ܒ݁ܣܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕ݁ܥܰܠ ܣܶܦ݂ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܢܝܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All these died in faith, without receiving the promises, but having seen them and having welcomed them from a distance, and having confessed that they were strangers and exiles on the earth.
NA26 – Κατὰ πίστιν ἀπέθανον (5627) οὗτοι πάντες, μὴ λαβόντες (5631) τὰς ἐπαγγελίας, ἀλλὰ πόρρωθεν αὐτὰς ἰδόντες (5631) καὶ ἀσπασάμενοι, (5666) καὶ ὁμολογήσαντες (5660) ὅτι ξένοι καὶ παρεπίδημοί εἰσιν (5748) ἐπὶ τῆς γῆς·
WH – κατα πιστιν απεθανον (5627) ουτοι παντες μη [ κομισαμενοι (5671) | λαβοντες (5631) ] τας επαγγελιας αλλα πορρωθεν αυτας ιδοντες (5631) και ασπασαμενοι (5666) και ομολογησαντες (5660) οτι ξενοι και παρεπιδημοι εισιν (5719) επι της γης
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ݂ܘ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ݈ܝ ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܒ݁ܶܗ ܘܰܐܘܕ݁ܺܝܘ ܕ݁ܰܐܟ݂ܣܢܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain