Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:8-9

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 11:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Abraham, when he was called, obeyed by going out to a place which he was to receive for an inheritance; and he went out, not knowing where he was going.
NA26 – Πίστει καλούμενος (5746) Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν (5656) ἐξελθεῖν εἰς τόπον ὃν ἤμελλεν (5707) λαμβάνειν (5721) εἰς κληρονομίαν, καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος (5740) ποῦ ἔρχεται. (5736)
WH – πιστει καλουμενος (5746) αβρααμ υπηκουσεν (5656) εξελθειν (5629) εις τοπον ον ημελλεν (5707) λαμβανειν (5721) εις κληρονομιαν και εξηλθεν (5627) μη επισταμενος (5740) που ερχεται (5736)
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܣܰܒ݂ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܩ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܝܟ݁ܳܐ ܐܳܙܶܠ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign {land,} dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise;
NA26 – Πίστει παρῴκησεν (5656) εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας (5660) μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·
WH – πιστει παρωκησεν (5656) εις γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας (5660) μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܟ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܟ݁ܢܶܐ ܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain