Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:9-10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 11:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith he lived as an alien in the land of promise, as in a foreign {land,} dwelling in tents with Isaac and Jacob, fellow heirs of the same promise;
NA26 – Πίστει παρῴκησεν (5656) εἰς γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ἐν σκηναῖς κατοικήσας (5660) μετὰ Ἰσαὰκ καὶ Ἰακὼβ τῶν συγκληρονόμων τῆς ἐπαγγελίας τῆς αὐτῆς·
WH – πιστει παρωκησεν (5656) εις γην της επαγγελιας ως αλλοτριαν εν σκηναις κατοικησας (5660) μετα ισαακ και ιακωβ των συγκληρονομων της επαγγελιας της αυτης
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܬ݁ܰܘܬ݁ܳܒ݂ܳܐ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܠܟ݁ܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܫܟ݁ܢܶܐ ܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܕ݁ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 11:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for he was looking for the city which has foundations, whose architect and builder is God.
NA26 – ἐξεδέχετο γὰρ τὴν τοὺς θεμελίους ἔχουσαν (5723) πόλιν, ἧς τεχνίτης καὶ δημιουργὸς θεός.
WH – εξεδεχετο (5711) γαρ την τους θεμελιους εχουσαν (5723) πολιν ης τεχνιτης και δημιουργος ο θεος
PES – ܡܣܰܟ݁ܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܫܶܬ݂ܶܐܣܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ ܕ݁ܽܐܘܡܳܢܳܗ ܘܥܳܒ݂ܽܘܕ݂ܳܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain