Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:25

New American Standard Bible
Hebrews 10:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – not abandoning our own meeting together, as is the habit of some people, but encouraging {one another;} and all the more as you see the day drawing near.
NA26 – μὴ ἐγκαταλείποντες class="show tvm">(5723) τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, class="show tvm">(5723) καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε class="show tvm">(5719) ἐγγίζουσαν class="show tvm">(5723) τὴν ἡμέραν.
WH – μη εγκαταλειποντες class="show tvm">(5723) την επισυναγωγην εαυτων καθως εθος τισιν αλλα παρακαλουντες class="show tvm">(5723) και τοσουτω μαλλον οσω βλεπετε class="show tvm">(5719) εγγιζουσαν class="show tvm">(5723) την ημεραν
PES – ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒ݂ܩܺܝܢ ܟ݁ܢܽܘܫܝܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܝܳܕ݂ܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܥܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܰܩܪܶܒ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile