Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 10:36

New American Standard Bible
Hebrews 10:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what was promised.
NA26 – ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε (5719) χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες (5660) κομίσησθε (5672) τὴν ἐπαγγελίαν.
WH – υπομονης γαρ εχετε (5719) χρειαν ινα το θελημα του θεου ποιησαντες (5660) κομισησθε (5672) την επαγγελιαν
PES – ܡܣܰܝܒ݁ܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܥܝܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬ݂ܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile