Lectionary Calendar
Thursday, May 23rd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:19

New American Standard Bible
Hebrews 11:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – He considered that God is able to raise {people} even from the dead, from which he also received him back as a type.
NA26 – λογισάμενος (5666) ὅτι καὶ ἐκ νεκρῶν ἐγείρειν (5721) δυνατὸς θεός· ὅθεν αὐτὸν καὶ ἐν παραβολῇ ἐκομίσατο. (5668)
WH – λογισαμενος (5666) οτι και εκ νεκρων εγειρειν (5721) δυνατος ο θεος οθεν αυτον και εν παραβολη εκομισατο (5668)
PES – ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܕ݁ܡܳܛܝܳܐ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܦ݂ ܡܶܢ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒ݁ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile