Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:25

New American Standard Bible
Hebrews 11:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – choosing rather to endure ill-treatment with the people of God than to enjoy the temporary pleasures of sin,
NA26 – μᾶλλον ἑλόμενος (5642) συγκακουχεῖσθαι (5738) τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ πρόσκαιρον ἔχειν (5721) ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν,
WH – μαλλον ελομενος (5642) συγκακουχεισθαι (5738) τω λαω του θεου η προσκαιρον εχειν (5721) αμαρτιας απολαυσιν
PES – ܘܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܒ݂ܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܠܳܐ ܕ݁ܰܙܒ݂ܰܢ ܙܥܽܘܪ ܢܶܬ݂ܒ݁ܰܣܰܡ ܒ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile