Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:31

New American Standard Bible
Hebrews 11:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith the prostitute Rahab did not perish along with those who were disobedient, after she had welcomed the spies in peace.
NA26 – Πίστει Ῥαὰβ πόρνη οὐ συναπώλετο (5639) τοῖς ἀπειθήσασιν, (5660) δεξαμένη τοὺς κατασκόπους μετ εἰρήνης.
WH – πιστει ρααβ η πορνη ου συναπωλετο (5639) τοις απειθησασιν (5660) δεξαμενη (5666) τους κατασκοπους μετ ειρηνης
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܪܳܚܳܒ݂ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܕ݁ܰܬ݂ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥܘ ܕ݁ܩܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܓ݂ܳܫܽܘܫܶܐ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile