Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:38

New American Standard Bible
Hebrews 11:38
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ({people} of whom the world was not worthy), wandering in deserts, {on} mountains, and {sheltering in} caves and holes in the ground.
NA26 – ὧν οὐκ ἦν (5713) ἄξιος κόσμος, ἐπὶ ἐρημίαις πλανώμενοι (5746) καὶ ὄρεσιν καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς.
WH – ων ουκ ην (5707) αξιος ο κοσμος επι ερημιαις πλανωμενοι (5746) και ορεσιν και σπηλαιοις και ταις οπαις της γης
PES – ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܛܳܥܰܝܳܐ ܒ݁ܚܽܘܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܛܽܘܪܶܐ ܘܒ݂ܰܡܥܰܪܶܐ ܘܰܒ݂ܦ݂ܶܥܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile