Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:5

New American Standard Bible
Hebrews 11:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – By faith Enoch was taken up so that he would not see death; AND HE WAS NOT FOUND BECAUSE GOD TOOK HIM UP; for before he was taken up, he was attested to have been pleasing to God.
NA26 – Πίστει Ἑνὼχ μετετέθη (5681) τοῦ μὴ ἰδεῖν (5629) θάνατον, καὶ οὐχ ηὑρίσκετο (5712) διότι μετέθηκεν (5656) αὐτὸν θεός· πρὸ γὰρ τῆς μεταθέσεως μεμαρτύρηται (5769) εὐαρεστηκέναι (5721) τῷ θεῷ,
WH – πιστει ενωχ μετετεθη (5681) του μη ιδειν (5629) θανατον και ουχ ηυρισκετο (5712) διοτι μετεθηκεν (5656) αυτον ο θεος προ γαρ της μεταθεσεως μεμαρτυρηται (5769) ευαρεστηκεναι (5760) τω θεω
PES – ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܢܺܝ ܚܢܽܘܟ݂ ܘܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܛܥܶܡ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܢܝܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕ݁ܰܢܫܰܢܶܝܘܗ݈ܝ ܓ݁ܶܝܪ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܫܦ݂ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile