Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 11:6

New American Standard Bible
Hebrews 11:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And without faith it is impossible to please {Him,} for the one who comes to God must believe that He exists, and {that} He proves to be One who rewards those who seek Him.
NA26 – χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι, (5658) πιστεῦσαι (5658) γὰρ δεῖ (5904) τὸν προσερχόμενον (5740) τῷ θεῷ ὅτι ἔστιν (5748) καὶ τοῖς ἐκζητοῦσιν (5723) αὐτὸν μισθαποδότης γίνεται. (5736)
WH – χωρις δε πιστεως αδυνατον ευαρεστησαι (5658) πιστευσαι (5658) γαρ δει (5719) τον προσερχομενον (5740) [ [τω] | τω ] θεω οτι εστιν (5719) και τοις εκζητουσιν (5723) αυτον μισθαποδοτης γινεται (5736)
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܫܟ݁ܰܚ ܕ݁ܢܶܫܦ݁ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܒ݂ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܰܢ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܒ݂ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ ܦ݁ܳܪܽܘܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile