Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 12:6

New American Standard Bible
Hebrews 12:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – FOR WHOM THE LORD LOVES HE DISCIPLINES, AND HE PUNISHES EVERY SON WHOM HE ACCEPTS."
NA26 – ὃν γὰρ ἀγαπᾷ (5719) κύριος παιδεύει, (5719) μαστιγοῖ (5719) δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. (5736)
WH – ον γαρ αγαπα (5719) κυριος παιδευει (5719) μαστιγοι (5719) δε παντα υιον ον παραδεχεται (5736)
PES – ܠܡܰܢ ܕ݁ܪܳܚܶܡ ܓ݁ܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܕ݂ܶܐ ܠܶܗ ܘܰܡܢܰܓ݁ܶܕ݂ ܠܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܽܘ ܨܳܒ݂ܶܐ ܒ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile