Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:10

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 2:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For it was fitting for Him, for whom are all things, and through whom are all things, in bringing many sons to glory, to perfect the author of their salvation through sufferings.
NA26 – Ἔπρεπεν (5707) γὰρ αὐτῷ, δι ὃν τὰ πάντα καὶ δι οὗ τὰ πάντα, πολλοὺς υἱοὺς εἰς δόξαν ἀγαγόντα (5631) τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ παθημάτων τελειῶσαι. (5658)
WH – επρεπεν (5707) γαρ αυτω δι ον τα παντα και δι ου τα παντα πολλους υιους εις δοξαν αγαγοντα (5631) τον αρχηγον της σωτηριας αυτων δια παθηματων τελειωσαι (5658)
PES – ܝܳܐܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܘܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܐܰܥܶܠ ܠܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܚܰܫܶܗ ܢܶܓ݂ܡܪܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain