Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 2:14

New American Standard Bible
Hebrews 2:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore, since the children share in flesh and blood, He Himself likewise also partook of the same, so that through death He might destroy the one who has the power of death, that is, the devil,
NA26 – ἐπεὶ οὖν τὰ παιδία κεκοινώνηκεν (5758) αἵματος καὶ σαρκός, καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν (5627) τῶν αὐτῶν, ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ (5661) τὸν τὸ κράτος ἔχοντα (5723) τοῦ θανάτου, τοῦτ ἔστιν (5748) τὸν διάβολον,
WH – επει ουν τα παιδια κεκοινωνηκεν (5758) αιματος και σαρκος και αυτος παραπλησιως μετεσχεν (5627) των αυτων ινα δια του θανατου καταργηση (5661) τον το κρατος εχοντα (5723) του θανατου τουτ εστιν (5719) τον διαβολον
PES – ܡܶܛܽܠ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܘ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܗܶܝܢ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܢܒܰܛܶܠ ܠܡܰܢ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile