Lectionary Calendar
Sunday, October 1st, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:13

New American Standard Version
Hebrews 5:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For everyone who partakes {only} of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant.
NA26 – πᾶς γὰρ μετέχων (5723) γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης, νήπιος γάρ ἐστιν· (5748)
WH – πας γαρ ο μετεχων (5723) γαλακτος απειρος λογου δικαιοσυνης νηπιος γαρ εστιν (5719)
PES – ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݁ܶܗ ܚܰܠܒ݂ܳܐ ܗ݈ܘ ܠܳܐ ܡܰܦ݁ܰܣ ܒ݁ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܒ݂ܪܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile