Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 5:9

New American Standard Bible
Hebrews 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And having been perfected, He became the source of eternal salvation for all those who obey Him,
NA26 – καὶ τελειωθεὶς (5685) ἐγένετο (5633) πᾶσιν τοῖς ὑπακούουσιν (5723) αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου,
WH – και τελειωθεις (5685) εγενετο (5633) πασιν τοις υπακουουσιν (5723) αυτω αιτιος σωτηριας αιωνιου
PES – ܘܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܓ݁ܡܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܥܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile