Lectionary Calendar
Saturday, December 2nd, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:1

New American Standard Version
Hebrews 7:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham as he was returning from the slaughter of the kings and blessed him,
NA26 – Οὗτος γὰρ Μελχισέδεκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, συναντήσας (5660) Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι (5723) ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας (5660) αὐτόν,
WH – ουτος γαρ ο μελχισεδεκ βασιλευς σαλημ ιερευς του θεου του υψιστου ο συναντησας (5660) αβρααμ υποστρεφοντι (5723) απο της κοπης των βασιλεων και ευλογησας (5660) αυτον
PES – ܗܳܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܰܠܟ݁ܺܝܙܕ݂ܶܩ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܠܶܟ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܟ݁ܽܘܡܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܗܽܘ ܐܰܪܥܶܗ ܠܰܐܒ݂ܪܳܗܳܡ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܦ݂ܰܟ݂ ܡܶܢ ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܒ݂ܰܪܟ݂ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile