Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 7:2

New American Standard Bible
Hebrews 7:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – to whom also Abraham apportioned a tenth of all {the spoils,} was first of all, by the translation {of his name,} king of righteousness, and then also king of Salem, which is king of peace.
NA26 – καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν (5656) Ἀβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος (5746) βασιλεὺς δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ἐστιν (5748) βασιλεὺς εἰρήνης,
WH – ω και δεκατην απο παντων εμερισεν (5656) αβρααμ πρωτον μεν ερμηνευομενος (5746) βασιλευς δικαιοσυνης επειτα δε και βασιλευς σαλημ ο εστιν (5719) βασιλευς ειρηνης
PES – ܘܠܶܗ ܦ݁ܪܰܫ ܐܰܒ݂ܪܳܗܳܡ ܡܰܥܣܳܪܶܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬ݂ܦ݁ܰܫܰܩ ܕ݁ܶܝܢ ܫܡܶܗ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܡܠܶܟ݂ ܫܳܠܺܝܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile