Lectionary Calendar
Wednesday, April 24th, 2024
the Fourth Week after Easter
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 8:9

New American Standard Bible
Hebrews 8:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I I ; , I , Lord.
NA26 – οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα (5656) τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου (5637) μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν (5656) ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα (5656) αὐτῶν, λέγει (5719) κύριος.
WH – ου κατα την διαθηκην ην εποιησα (5656) τοις πατρασιν αυτων εν ημερα επιλαβομενου (5637) μου της χειρος αυτων εξαγαγειν (5629) αυτους εκ γης αιγυπτου οτι αυτοι ουκ ενεμειναν (5656) εν τη διαθηκη μου καγω ημελησα (5656) αυτων λεγει (5719) κυριος
PES – ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܝ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܝܶܗܒ݁ܶܬ݂ ܠܰܐܒ݂ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܶܐܚܕ݁ܶܬ݂ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܦ݁ܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕ݁ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܩܰܘܺܝܘ ܒ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܕ݁ܺܝܠܝ ܐܳܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܣܺܝܬ݂ ܒ݁ܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile