Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:15

New American Standard Bible
Hebrews 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For this reason He is the mediator of a new covenant, so that, since a death has taken place for the redemption of the violations that were {committed} under the first covenant, those who have been called may receive the promise of the eternal inheritance.
NA26 – Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, (5748) ὅπως θανάτου γενομένου (5637) εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν (5632) οἱ κεκλημένοι (5772) τῆς αἰωνίου κληρονομίας.
WH – και δια τουτο διαθηκης καινης μεσιτης εστιν (5719) οπως θανατου γενομενου (5637) εις απολυτρωσιν των επι τη πρωτη διαθηκη παραβασεων την επαγγελιαν λαβωσιν (5632) οι κεκλημενοι (5772) της αιωνιου κληρονομιας
PES – ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕ݁ܕ݂ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܶܗ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܦ݁ܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܪܘ ܥܰܠ ܕ݁ܺܝܰܬ݂ܺܩܺܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܶܣܒ݂ܽܘܢ ܡܽܘܠܟ݁ܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܩܪܺܝܘ ܠܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܥܳܠܰܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile