Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:6

New American Standard Bible
Hebrews 9:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Now when these things have been so prepared, the priests are continually entering the outer tabernacle, performing the divine worship,
NA26 – Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, (5772) εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν (5748) οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, (5723)
WH – τουτων δε ουτως κατεσκευασμενων (5772) εις μεν την πρωτην σκηνην δια παντος εισιασιν (5719) οι ιερεις τας λατρειας επιτελουντες (5723)
PES – ܘܰܠܡܰܫܟ݁ܢܳܐ ܒ݁ܰܪܳܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܟ݁ܽܘܡܪܶܐ ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܬ݁ܶܫܡܶܫܬ݁ܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile