Lectionary Calendar
Monday, May 27th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 9:9

New American Standard Bible
Hebrews 9:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – which {is} a symbol for the present time. Accordingly both gifts and sacrifices are offered which cannot make the worshiper perfect in conscience,
NA26 – ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, (5761) καθ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται (5743) μὴ δυνάμεναι (5740) κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι (5658) τὸν λατρεύοντα, (5723)
WH – ητις παραβολη εις τον καιρον τον ενεστηκοτα (5761) καθ ην δωρα τε και θυσιαι προσφερονται (5743) μη δυναμεναι (5740) κατα συνειδησιν τελειωσαι (5658) τον λατρευοντα (5723)
PES – ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܩܽܘܪܒ݁ܳܢܶܐ ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܡܶܓ݂ܡܰܪ ܬ݁ܺܐܪܬ݁ܶܗ ܕ݁ܡܰܢ ܕ݁ܰܡܩܰܪܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile