Attention!
10 million Ukrainians without power because of Russia. Help us purchase electrical generators for churches.
Consider helping today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Hebrews 4:8-11

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Hebrews 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For if Joshua had given them rest, He would not have spoken of another day after that.
NA26 – εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, (5656) οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει (5707) μετὰ ταῦτα ἡμέρας.
WH – ει γαρ αυτους ιησους κατεπαυσεν (5656) ουκ αν περι αλλης ελαλει (5707) μετα ταυτα ημερας
PES – ܐܶܠܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܒ݁ܰܪ ܢܽܘܢ ܐܰܢܺܝܚ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܟ݁ܶܢ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So there remains a Sabbath rest for the people of God.
NA26 – ἄρα ἀπολείπεται (5743) σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ·
WH – αρα απολειπεται (5743) σαββατισμος τω λαω του θεου
PES – ܡܳܕ݂ܶܝܢ ܩܰܝܳܡ ܗ݈ܽܘ ܠܡܰܫܒ݁ܳܬ݂ܽܘ ܠܥܰܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For the one who has entered His rest has himself also rested from his works, as God did from His.
NA26 – γὰρ εἰσελθὼν (5631) εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν (5656) ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων θεός.
WH – ο γαρ εισελθων (5631) εις την καταπαυσιν αυτου και αυτος κατεπαυσεν (5656) απο των εργων αυτου ωσπερ απο των ιδιων ο θεος
PES – ܐܰܝܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܥܰܠ ܠܰܢܝܳܚܬ݁ܶܗ ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚ ܐܳܦ݂ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܘܗ݈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܕ݁ܺܝܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  
Hebrews 4:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Therefore let us be diligent to enter that rest, so that no one will fall, through {following} the same example of disobedience.
NA26 – σπουδάσωμεν (5661) οὖν εἰσελθεῖν (5629) εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ (5632) τῆς ἀπειθείας.
WH – σπουδασωμεν (5661) ουν εισελθειν (5629) εις εκεινην την καταπαυσιν ινα μη εν τω αυτω τις υποδειγματι πεση (5632) της απειθειας
PES – ܢܶܬ݂ܚܰܦ݁ܰܛ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕ݁ܢܶܥܽܘܠ ܠܗܳܝ ܢܝܳܚܬ݁ܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܦ݁ܶܠ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܘ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain